Propagační grafik

Na­bí­zím gra­fic­ký ser­vis ob­chod­ní­kům a vý­rob­cům. Řeším je­jich po­tře­by pre­zen­ta­ce v tisku, na pro­dej­nách, vý­sta­vách, venku či v elek­tro­nic­kých me­di­ích. Je­di­ně dlou­ho­do­bá spo­lu­prá­ce je sku­teč­ně obou­stran­ně vý­hod­ná. Nové projekty se rodí rychleji, pokud nespolupracujeme poprvé. Dále udr­žu­ji ar­chiv všech vy­tvá­ře­ných ma­te­ri­á­lů a jsem scho­pen rych­le a efek­tiv­ně ak­tu­a­li­zo­vat i ty star­ší.

Na­vrh­nu vám logo, vizitku, leták, katalog, venkovní plochu, polep auta či obal. Vy­tvo­řím kre­a­tiv­ní fo­to­mon­táž a retuš klí­čo­vých vi­zu­á­lů. Na­vrh­nu a vy­tvo­řím webo­vé strán­ky či emai­lo­vý news­let­ter. Zpra­cu­ji in­zer­ci vý­rob­ce podle jeho gra­fic­ké­ho ma­nu­á­lu.

Pro koho pracuji

pracuji-pro-preludepracuji-pro-vinlandpracuji-pro-fn-nanopracuji-pro-woman-pracuji-pro-advanced-materials-pracuji-pro-aip-safepracuji-pro-ds-automobilespracuji-pro-orbita-tradepracuji-pro-herbalifepracuji-pro-restore-one-pracuji-pro-food-eventpracuji-pro-profi-terapypracuji-pro-garp-integratedpracuji-pro-eet-pluspracuji-pro-lekarna-veverkapracuji-pro-simea-flowerspracuji-pro-sport-fishingpracuji-pro-studio3ppracuji-pro-opiferpracuji-pro-telinkpracuji-pro-smart4smartpracuji-pro-rogelli.czpracuji-pro-falco-computer-pracuji-pro-bubecpracuji-pro-cikopracuji-pro-anglictina-50

Jak pracuji

Tvor­ba je vždy za­lo­že­na na vzá­jem­né ko­mu­ni­ka­ci. Pra­cu­ji sa­mo­stat­ně a v pra­vi­del­ných kro­cích kon­zul­tu­ji vý­sled­ky se zá­kaz­ní­kem. Ná­sled­ně zo­hledňu­ji nově ob­je­ve­né po­ža­dav­ky a ome­ze­ní.

Během mi­mo­řád­ně dů­le­ži­tých akcí mohu pra­co­vat u zá­kaz­ní­ka a urych­lit tak vý­raz­ně la­dě­ní ná­vrhů.  Ru­tin­ní práce pro­vá­dím rych­le a spo­leh­li­vě. Vše do­ve­du až k tisku, ko­mu­ni­ku­ji s tis­ka­ři či pro­gramá­to­ry.

Napsali o mně